Vietnam Real Estate Market Insight Quarter 2/2017

Download PDF tại đây.

Nguồn: Tài liệu thuộc CBRE Việt Nam